is part of the Global Exhibitions Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

15 - 17 June 2017

Saigon Exhibition And Convention Centre - SECC

MeKong Beauty Show 2017

Mekong Beauty Show là Triển lãm về ngành làm đẹp hoàn toàn dành cho lĩnh vực thương mại (B2B) duy nhất tại Việt Nam.

Mục tiêu hướng đến lượng khách hàng mới và phát triển nhanh, đang quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp.

Đây là cơ hội hiếm hoi để được tiếp cận trực tiếp vào thị trường khu vực Mekong.